Зразок договору оренди нежитлового приміщення

Зразок договору оренди нежитлового приміщення

Г. Волгоград. 01 Січня 2019 г.

ТОВ «Нерухомість», в особі директора Іванова Івана Петровича, діючого на підставі статуту, іменованого надалі Орендодавець, з одного боку і Індивідуальний підприємець Петров Петро Іванович, діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця іменований надалі Орендарем, з іншого боку, іменовані сторонами, уклали цей договір про наступне: .

1. предмет контракту

1.1 Орендодавець на правах власника або суборендаря при наявності наявного в його розпорядженні дозволу власника нерухомого майна надає Орендарю нежитлове приміщення (об'єкт), розташований за адресою м. Волгоград, пр. металургів, буд.1, офіс 345 для експлуатації в якості офісного приміщення.

1.2 Нежитлове приміщення (офіс), передається в оренду згідно наявної проектної документації, з доданою до цього договору копією.

1.3 Об'єкт цього договору знаходиться в належному стані, для експлуатації його за призначенням, так само як і інженерні та інші мережі і супутнє обладнання.

2. Орендна плата та порядок здійснення розрахунків

2.1 Щомісячний розмір орендної плати за експлуатацію (використання) об'єкта нерухомості, складає суму рівну 10 000 (десяти тисячам) рублів 00 коп.

2.2 Орендна плата вноситися щомісяця шляхом безготівкового (готівкового) розрахунку, але не пізніше 20 числа кожного місяця.

2.3 При змінах пунктів 2.1 і 2.2 цього договору шляхом погодження сторін, дана обставина полягає в вигляді додаткової угоди до даного договору.

2.4 Витрати Орендаря на утримання об'єкта нерухомості, обладнання та інженерних мереж оплачуються Орендарем окремо і не входять в суму оренди приміщення, зазначену в п. 2.1. справжньої угоди.

2.5 Термін виконання Орендарем покладених на нього зобов'язань, передбачених п.2.4 наступають непозднее 3 днів з моменту отримання останнім рахунку про надані послуги.

3. терміни договору

3.1 Цей договір укладено строком на 2 (два) року і 6 (шість) місяців, з 01 Січня 2019 м, по 01 липень 2021 г.

3.2 У разі продовження дії цього договору, Орендар повинен звернутися до Орендодавця в письмовій формі, але не пізніш як через місяць, до терміну закінчення дії цього договору, якщо інше не передбачено додатковими угодами.

3.3 Цей договір вважається продовженим автоматично в разі не заяви про зміни або розірвання цього договору, як з боку Орендодавця, так і Орендаря, в період передує даті закінчення цього договору, але не пізніше ніж за 1 (один) місяць.

4. Права та обов'язки сторін

4.1 Обов'язки Орендаря:

4.1.1 Своєчасне внесення оплати за орендований об'єкт нерухомості, згідно ч. 2 справжньої угоди.

4.1.2 Експлуатувати орендовану нерухомість згідно п. 1.1 справжньої угоди.

4.1.3 Усувати і відшкодовувати заподіяну Орендодавцю збитки, причиною якого були дії або бездіяльності, як самого Орендаря, так і сторонніх осіб діючих (бездіяльних) з дозволу Орендаря.

4.1.4 Своєчасно здійснювати плановий, позаплановий і капітальний ремонт орендованого приміщення, вчасно, встановлені згідно з домовленістю сторін шляхом складання додаткової угоди.

4.1.5 Чи не виконувати дій, зачіпають планування орендованого приміщення, без повідомлення Орендодавця і узгодження цих процесів шляхом підписання відповідної додаткової угоди.

4.1.6 Дотримуватися правил пожежної безпеки.

4.1.7 Забезпечувати безперешкодний допуск Орендодавцю на територію приміщення, що орендується, а так само третіх осіб діють за вказівкою і від імені Орендодавця, на підставі завіреної згідно законодавства дозволу, із зазначенням наявності повноважень.

4.1.8 Передати орендоване приміщення за коштами акту прийому- передачі, в належному санітарно технічному стані протягом 3 днів з моменту припинення дії даного договору або у разі його дострокового розірвання.

4.2 права Орендаря:

4.2.1 Використовувати об'єкт нерухомості згідно умов цього Договору.

4.2.2 Мати можливість продовження цього Договору, в разі належного виконання умов оренди.

4.2.3 Здійснювати перепланування і поліпшення орендованого приміщення, тільки при отриманні письмової згоди Орендодавця. Вартість поліпшень може враховуватися при оплаті оренди, встановленої п.2.1 за угодою сторін, що відбивається у вигляді додаткової угоди і долучається до цього договору.

4.2.4 Розірвати цей договір достроково, сповістивши про дане рішення Орендодавця письмовій в письмовій формі, не пізніше, чим за 30 днів до передбачуваного терміну розірвання угоди. Даний термін може бути зменшений за згодою сторін, шляхом підписання додаткової угоди до цього договору.

4.2.5 Здавати орендоване приміщення в суборенду, за згодою і письмового дозволу Орендодавця.

4.3 Обов'язки Орендодавця:

4.3.1 Підготувати і передати орендоване приміщення Орендарю згідно акту прийому-передачі, з відображенням санітарно-технічного стану нерухомого майна.

4.3.2 Здійснити перепис і інвентаризацію спільно орендованого нерухомого обладнання та іншого майна.

4.3.3 Здійснювати ремонт будівлі, в якому знаходиться приміщення, що орендується, не рідше за 1 (одного) рази в 3 (три) року.

4.3.4 Надавати Орендарю звітну інформацію про суму орендної плати за витратами на утримання будівлі та інженерних мереж.

4.4 права орендодавця:

4.4.1 Здійснювати контроль за виконанням обов'язків Орендарем, передбачених цим договором, і вимагати від Орендаря їх виконання.

4.4.2 Отримувати компенсацію або відшкодування повного збитку за неправомірні дії або бездіяльності Орендаря або третіх осіб, допуск на орендований об'єкт нерухомості яким дозволений Орендарем (працівники Орендаря, Відвідувачі і Т.Д.), які привели до псування майна або орендованого приміщення.

4.4.3 Не частіше одного разу на місяць здійснювати контроль технічного стану приміщень та інженерних мереж орендованого приміщення в присутності Орендаря. Умови цього пункту не поширюється на ситуації, НЕ terpyashtie otlagatelystva (пожежа, повідомлення про надзвичайну ситуацію, форс-мажор і т.д.).

4.4.4 Розірвати цей договір у випадках, визначених цим договором та додатковими угодами долученими до цього договору, а також іншими нормативними правовими актами і законодавством Російської Федерації.

5. Відповідальність сторін

5.1 Орендар несе повну відповідальність перед Орендодавцем за несвоєчасне внесення орендної плати та інших платежів, передбачених ч.2 цього договору, у вигляді пені в розмірі 0,1% суми боргу за кожен день прострочення встановленого цим договором платежу.

5.2 У разі недотримання вимог п.3.1.8 цього договору, Орендар вносить орендну плату і компенсує витрати Орендодавця на утримання орендованого приміщення та інженерних мереж, а так само спільно орендованого нерухомого обладнання, за кожен день прострочення платежу.

5.3 У разі виявлення недоліків, що виникли з вини Орендодавця, перешкоджають експлуатації приміщення за призначенням, передбаченому положеннями цього договору, вони усуваються за рахунок Орендодавця в терміни, визначені за згодою сторін і оформлені за коштами додаткової угоди до цього договору.

5.4 При виникненні будь-яких розбіжностей між сторонами цього договору, вони вирішуються шляхом узгодження між Орендодавцем та Орендарем, а при відсутності згоди - шляхом звернення до суду, в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації.

6. розірвання, продовження та внесення змін до цього договору

6.1 договір розривається, продовжується або змінюється тільки за згодою сторін, про що в письмовій формі складаються додаткові угоди і долучаються до цього договору. Вимога даного пункту не поширюється на випадки розірвання цього договору в односторонньому порядку, внаслідок недотримання однієї із сторін цього договору умов додаткових угод, або вимог самого цього договору.

6.2 додаткові угоди, ув'язнені між сторонами, є невід'ємною частиною цього договору, а обумовлені вимоги є обов'язковими для виконання сторонами.

6.3 Дострокове розірвання цього договору в односторонньому порядку допускається тільки в наступних випадках:

6.3.1 Експлуатація орендованого приміщення повністю або частково не за цільовим призначенням, передбаченому цим договором, включаючи передачу об'єкта нерухомості в суборенду, передачу в якості застави або вкладу або оформлення іншого обтяження на орендований об'єкт нерухомості, без отримання на дані дії письмової згоди Орендодавця або в порушення положень цього договору.

6.3.2 проведення будівельно – оздоблювальних робіт зачіпають планування орендованого приміщення Орендарем без письмового дозволу на здійснення даних дій Орендодавця.

6.3.3 Порушення Орендодавцем вимог цього договору, передбачених п. 2 протягом понад 3 (трьох) місяців.

7. Додаткові умови

7.1 орендодавець гарантує, що орендоване Орендарем приміщень не перебуває в оренді, заставі, під арештом, а також не обтяжене іншими зобов'язаннями, сприяють неможливість експлуатації даного об'єкта нерухомості за призначенням.

7.2 Державна реєстрація цього договору здійснюється за рахунок власних коштів Орендодавця не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту підписання цього договору. Порушення зазначеної вимоги тягне визнання цього договору недійсним (неукладеним).

7.3 При внесенні будь-яких змін умов в ч.2 цього договору, такі як угоди в частині суми орендної плати за експлуатацію орендованого об'єкта нерухомості, вони вступають в законну силу з наступного місяця з моменту підписання такої угоди і запевнення додаткової угоди до цього договору.

7.4 Цей договір складено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу з моменту його підписання.

8. Реквізити сторін

8.1 орендодавець: 8.2 орендар:

сподобалася стаття? Тут можна поділитися з друзями в соц. мережах і оцінити цей запис “Зразок договору оренди нежитлового приміщення”:

Оцініть запис:
Завантаження ...
Меню